Search Result

Show:
Sort By:
Tafsir Ibnu Kathir | 10 Jilid

Tafsr Al-Qurn Al-Azhm yang ada di hadapan pembaca adalah cetakan terlengkap versi terjemah. Dalam kitab ini disertakan kaidah-kaidah tafsir Al-Quran yang disusun oleh Imam As-Sadi. Dengan adanya kaidah-kaidah tersebut akan memudahkan pembaca untuk memahami tafsir secara utuh dan benar. Bahkan disertakan juga Mukaddimah Ushl Tafsr Ibnu Taimiyyah yang telah disyarah oleh Syaikh Al-Allamah Ibnu Utsaimin. Dengan Mukaddimah ini akan menuntun pembaca untuk mengetahui metode penafsiran dan sejarahnya.

RM497.00

- +
Al-Lu'Lu' Wal Marjan

AL-LU'LU' WAL MARJAN; Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim
Susunan: Muhammad Fuad Abdul Baqi

Kitab ini adalah merupakan karya Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah yang memuatkan hadith-hadith yang disepakati darjat kesahihannya di sisi Imam al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih masing-masing, iaitu hadith-hadith yang disebut sebagai 'muttafaqun 'alayh' menurut istilah ilmu hadith. Mengandungi hampir 2000 hadith yang disusun dalam 54 bab, edisi terjemahan ini turut disertakan catatan ringkas yang bermanfaat terhadap beberapa hadith, dan turut memaparkan biografi ringkas Imam Bukhari dan Imam Muslim, biografi 7 perawi hadis terbanyak di kalangan sahabat, pengenalan ringkas ilmu hadis dan indeks bagi memudahkan pencarian hadis.

RM94.00

- +
Minhajul Muslim

Karya: Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy - Imam Masjid Nabawi Madinah.

Allah telah menyempurnakan Islam. Kini saatnya bagi umat Islam untuk mengaplikasikan syariat tersebut. Namun, banyak yang masih bingung ingin belajar mulai dari mana dan apa referensinya, bukankah ilmu agama itu sangat luas? 

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-redhai Islam itu jadi agama bagimu. Al-Maaidah: 3

RM90.00

- +
Mukhtasar Sahih Bukhari

Bagi umat Islam Shahih Al-Bukhari merupakan kitab rujukan utama untuk memperdalam As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Karananya tidak hairan jika banyak orang mengkaji kitab tersebut. Sayangnya banyak  kesulitan ketika mengkaji kitab tersebut. Tidak menghairankan karana di dalamnya masih terdapat beberapa hadits yang disebutkan secara berulang ulang dan belum jelas temanya.

RM100.00

- +
Ensiklopedi Fiqih Wanita

Di antara ombak fitnah yang sangat besar adalah fitnah wanita, di mana musuh-musuh Islam menginginkan agar para wanita muslimah keluar dari rasa malunya dan kesucian kehormatannya. Mereka sentiasa berusaha untuk menjauhkan wanita muslimah dari ajaran Nabi SAW dengan menjadikan mereka bodoh terhadap masalah agama. 

Kitab ini menggabungkan antara kematangan isi pembahasannya, kebersihan dan keselamatan pembahasannya dari berbagai kekeliruan serta mudah difahami

Ukuran: 23.5x15.5 cm / Mempunyai 2 jilid(hardocver)

RM78.00

- +
Sirah Nabawiah

Mempelajari sejarah kehidupan dan perjuangan Rasulullah bukan sekedar mengetahui peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada masa lampau, seperti kajian pada umumnya. Tetapi, ada tujuan lebih besar dari pada sekedar mengetahui rentetan sejarah belaka. Kajian sejarah Nabi Muhammad harus memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana konsep kehidupan itu harus direncanakan dan bagaimana kehidupan ideal sesuai ridha Allah itu harus di raih dan di upayakan. Dengan memahami sejarah beliau, kita dapat mengetahui makna sebenarnya dari ajaran dan prinsip Islam.

RM112.00

- +
Tafsir Muyassar

Tafsir Muyassar (Lengkap 30 Juz Dalam 2 Jilid)

Penyusun: Dr. Hikmat Basyir Dr. Hazim Haidar Dr. Musthafa Muslim Dr. Abdul Aziz Isma’il

Dibawah Arahan : Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh

RM190.00

- +
200 Soal Jawab Iman

Karya: Dr Muhammad Na’im Yasin.

Iman itu mencakup ucapan dan perbuatan, ucapan hati dan lisan, amal hati dan amal lisan, serta amal anggota tubuh. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan.

Iman adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, hari akhir dan beriman kepada taqdir yang baik dan yang buruk. Perbahasan berkaitan keimanan dalam bentuk soalan dan jawapan, disarikan oleh Dr Muhammad Na’im Yasin dari kitab karangan beliau sendiri, ‘Al-Iman; Arqanuhu, Haqiqatuhu, Nawaqidhuhu’. Pada akhir setiap bab, perbahasan diringkaskan dalam bentuk jadual bagi memudahkan kefahaman.

RM38.00

- +
Ringkasan Tafsir Ibn Kathir

RINGKASAN TAFSIR IBNU KATSIR
Karya: Muhammad Nasib ar-Rifa'i

Tafsir Ibnu Katsir, sebuah kitab tafsir al-Qur'an yang diiktiraf seluruh kaum muslimin ini ditulis berdasarkan pendekatan yang paling tepat dalam penafsiran Kitab Allah yang sangat agung ini. Ayat demi ayat difahami dengan merujuk kepada ayat lain yang menjelaskan lagi maksud sesuatu ayat, diikuti rujukan terhadap sumber hadis-hadis nabawi dan atsar para sahabat. Himpunan riwayat demi riwayat idi dalam kitab tafsir ini amat bermanfaat khususnya oleh mereka yang sudah sedia mendalami ilmu al-Qur'an dan tafsir, namun ia belum tentu dapat dimanfaatkan sepenuhnya bagi mereka yang masih di peringkat asas dalam memahami ilmu agama ini.

 

RM440.00

- +
Menjadi Hafidz

Menjadi hafizh Al-Qur’an adalah ‘peluang emas’ bagi setiap orang. Sebab, Allah SWT yang langsung menjaminnay, “Dan sungguh Kami jadikan Al-Qur’an itu mudah diingat, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?” (Al-Qamar [54]: 40).

Maka tak kira apapun pekerjaan  kita; pelajar, guru, dai, mubaligh, pegawai, pengusaha, pedagang, surirumah, dan yang lainnya. Juga tidak memandang apakah anak kecil, remaja, dewasa, maupun lanjut usia. Dengan modal keikhlasan niat, minat yang besar, tekad yang kuat, disiplin dan bertawakal kepada Allah, insya Allah cita-cita mulia ini boleh direalisasikan. Semua dimudahkan Allah untuk mempelajari dan menghafalnya, cepat ataupun lambat.

RM40.00

- +
© 2020 Darulkitab is wholly owned by DKBooks Resources. All Rights Reserved. Designed By Abu Nu'man

My Cart