Search Result

Show:
Sort By:
Syarah Al-Kabair: Penjelasan Kitab Dosa-Dosa Besar

Penjelasan Kitab Dosa-Dosa Besar. Berdasarkan Hadis-Hadis Sahih~Buku ini berisi kumpulan 76 jenis dosa besar yang bersumber dari keterangan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Kabair adalah kitab monumental karya Iman Az-Zahabi yang telah lama hilang.

RM35.00

- +
Tafsir Ibnu Kathir | 10 Jilid

Tafsr Al-Qurn Al-Azhm yang ada di hadapan pembaca adalah cetakan terlengkap versi terjemah. Dalam kitab ini disertakan kaidah-kaidah tafsir Al-Quran yang disusun oleh Imam As-Sadi. Dengan adanya kaidah-kaidah tersebut akan memudahkan pembaca untuk memahami tafsir secara utuh dan benar. Bahkan disertakan juga Mukaddimah Ushl Tafsr Ibnu Taimiyyah yang telah disyarah oleh Syaikh Al-Allamah Ibnu Utsaimin. Dengan Mukaddimah ini akan menuntun pembaca untuk mengetahui metode penafsiran dan sejarahnya.

RM497.00

- +
Tafsir Jalalain | 3 Jilid

Karya: Al-Imam Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli & Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi

Tafsir Jalalain merupakan kitab tafsir karya Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli (791 H-864 H) dan Abu al- Fadl Abdur Rahman bin Abu Bakar bin Muhammad Jalaluddin as-Suyuti (849-911 H). Ia disebut Jalalain yang berarti dua (ulama tafsir bernama) Jalal.

Kitab Tafsir Jalalain ini sangat popular dikalangan ummat Islam di Inusantara sejak berabad-abad yang lalu. Ia banyak dipakai di madrasah-madrasah pengajian tinggi dan bahkan di kalangan universiti Islam pun kitab tafsir ini dijadikan salah satu dari bahan rujukan dalam cabang tafsir.

RM440.00

- +
Al-Lu'Lu' Wal Marjan

AL-LU'LU' WAL MARJAN; Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim
Susunan: Muhammad Fuad Abdul Baqi

Kitab ini adalah merupakan karya Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah yang memuatkan hadith-hadith yang disepakati darjat kesahihannya di sisi Imam al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih masing-masing, iaitu hadith-hadith yang disebut sebagai 'muttafaqun 'alayh' menurut istilah ilmu hadith. Mengandungi hampir 2000 hadith yang disusun dalam 54 bab, edisi terjemahan ini turut disertakan catatan ringkas yang bermanfaat terhadap beberapa hadith, dan turut memaparkan biografi ringkas Imam Bukhari dan Imam Muslim, biografi 7 perawi hadis terbanyak di kalangan sahabat, pengenalan ringkas ilmu hadis dan indeks bagi memudahkan pencarian hadis.

RM94.00

- +
Syarah Ushul I'tiqad

Kitab ini tergolong kitab yang paling penting dalam masalah akidah di sisi ahlu sunnah wal jama’ah. Kitab yang memuat 2832 sanad antara hadis dan atsar, semua berbicara tentang permasalahan akidah. Kitab ini tergolong sebagai mustakhraj yang memuat sanad yang menyampaikan kepada orang yang mengucapkannya, dengan jalan yang berbeda dari kitab shahih maupun sunan. Sehingga, kitab ini sangat berfaedah pada masalah haditsiyah (segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu hadis).

RM760.00

- +
Ringkasan Tafsir Ibn Kathir

RINGKASAN TAFSIR IBNU KATSIR
Karya: Muhammad Nasib ar-Rifa'i

Tafsir Ibnu Katsir, sebuah kitab tafsir al-Qur'an yang diiktiraf seluruh kaum muslimin ini ditulis berdasarkan pendekatan yang paling tepat dalam penafsiran Kitab Allah yang sangat agung ini. Ayat demi ayat difahami dengan merujuk kepada ayat lain yang menjelaskan lagi maksud sesuatu ayat, diikuti rujukan terhadap sumber hadis-hadis nabawi dan atsar para sahabat. Himpunan riwayat demi riwayat idi dalam kitab tafsir ini amat bermanfaat khususnya oleh mereka yang sudah sedia mendalami ilmu al-Qur'an dan tafsir, namun ia belum tentu dapat dimanfaatkan sepenuhnya bagi mereka yang masih di peringkat asas dalam memahami ilmu agama ini.

 

RM440.00

- +
Syarah Fathul Majid

Buku Fathul Majid ini yang ditulis oleh Al-Allamah Abdurrahman Alu Asy-Syaikh merupakan buku induk yang bisa dijadikan referensi rujukan kitab tauhid. Buku ini merupakan penjelasan atau syarah dari kitab tauhid karya Syaikh Muhammad Attamimi yang sudah diberi ta’liq dan juga hasyiyah dari Syaikh Muhammad Hamid l-Faqi yang ta’liq ini sudah dikoreksi ulang dan juga komentar-komentar yang penting oleh Imam Al-Allamah Ibnu Baz.Buku rujukan tauhid induk yang memuatkan.

RM110.00

- +
Sahih Hadith Qudsi

Secara umumnya, hadith Qudsi merujuk kepada hadith yang makna dan susunan perkataannya daripada Allah Subhanahu wata'ala, dan diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. Berbanding hadith Rasulullah yang lain, ia merujuk kepada hadith yang makna dan susunan perkataannya daripada Rasulullah berdasarkan apa yang diwahyukan kepada Baginda. Sebanyak 545 hadith qudsi yang merangkumi pelbagai tema meliputi aqidah, ibadah, akhlak dan disusun dalam 19 bab beserta huraian kalimat dan status bagi setiap hadith, serta ulasan bagi beberapa hadith terpilih. Dengan menghayati buku ini, seakan-akan setiap seruan Allah ditujukan khusus dari Rabb kepada hambaNya.

RM70.00

- +
Syarah Aqidah Salaf

SYARAH AQIDAH SALAF
Karya: Abdul Hakim Amir Abdat

Apabila berbicara berkenaan aqidah generasi salaf, dapat diketahui bahawa ia telah dituruti sejak zaman berzaman bermula dengan para sahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, seterusnya manhaj beragama yang benar ini diteruskan oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, diikuti para imam dan ulama yang menyebarkannya ke pelosok timur dan barat, sehinggalah ia diyakini dan diamalkan baik orang yang alim mahupun orang awam. Syukur kepada Allah Subhanahu wata'ala, dakwah salaf terus berkembang dengan salah satunya menerusi penulisan ilmu melangkaui batas bangsa dan bahasa.

RM90.00

- +
Syarah Arba'in

Karya : Yazid Abdul Qadir Jawas.

Wajar dimiliki bagi melihat sendiri, bagaimana hadith Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam dihuraikan dari pelbagai sudut dan sisi pandang, lantaran keistimewaannya yang memiliki sifat jawami’ al-kalim (perkataan yang ringkas, namun makna yang luas dan padat). Ustaz Yazid memberikan sumbangannya dalam mempelbagaikan lagi khazanah syarah terhadap 42 hadith yang disusun oleh Imam an-Nawawi rahimahullah, semoga pembaca dapat mengambil faedah yang banyak dari kalimah-kalimah nabawi ini.

Mempunyai 858 mukasurat.

RM80.00

- +
© 2020 Darulkitab is wholly owned by DKBooks Resources. All Rights Reserved. Designed By Abu Nu'man

My Cart