Pustaka Azzam Syarah Ushul I'tiqad Kitab ini tergolong kitab yang paling penting dalam masalah akidah di sisi ahlu sunnah wal jama’ah. .. Product #: DK020 based on 0 reviews Regular price: RM760.00 RM760.00 Pre-Order

Al Hafiz Abu Qasim

Penerbit: Pustaka Azzam
Kod Kitab: DK020
Availability: Pre-Order
Berat: 7.50kg

Harga: RM760.00

Pada mukadimah, Abul Qasim Al Hafizh Al Lalikai Ath Thabari menampilkan prinsip para pendahulu kita yang saleh di dalam mengikuti hadis dan atsar para ulama, serta tidak berdebat dengan ahli bid’ah. Celaan terhadap orang-orang yang mengedepankan akal dari kalangan Mu’tazilah, awal mula kebid’ahan, hukum terhadap ahli bid’ah, dan keutamaan ahli hadis dimuat pula pada mukadimah tersebut.

Al Quran dan As Sunnah menunjukkan untuk wajib mengenal Allah dengan dalil sam’i. Dalil Al Quran, As Sunnah, ucapan para sahabat, tabiin, dan para pengikut tabi’in yang menunjukkan bahwa Al Quran kalamullah (ucapan Allah) bukan makhluk. Allah mendengar dan melihat, Allah memiliki wajah, kedua mata, dan kedua tangan, dimuat pula sarat dengan dalilnya di kitab ini. Mengungkapkan pula bahwa Qadariyah adalah majusi umat ini, iman bertambah dengan ketakwaan dan berkurang dengan kemaksiatan, syafaat bagi para pelaku dosa besar, iman terhadap telaga Nabi, azab dan soal dua malaikat, surga dan neraka, kebangkitan, hisab, dan perkara apa saja yang termasuk dari iman terhadap hari akhir. Sihir adalah hakiki, cara kerja sihir, iblis dan jin hakiki, dajjal, taat kepada para umara, dan khawarij, dibahas pula.

Pada bab terakhir, beliau menyebutkan keutamaan-keutamaan para sahabat. Mecintai para sahabat merupakan bagian dari agama ini. Menyebut-nyebut kebaikan mereka, serta mendoakan rahmat dan ampunan bagi mereka, dan tidak membicarakan ketergelinciran mereka. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan tentang para sahabat Anshar yang artinya, “Tanda keimanan adalah mencintai shahabat Anshar. Dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Anshar.” [Muttafaqun ‘alaih]. Beliau menyebutkan keutamaan para umahatul mukminin dan kepemipinan Muawiyah radhiyallahu ‘anhu.

Dan beliau akhiri dengan menyebutkan kebatilan rafidhah yang menjadikan celaan terhadap para sahabat adalah bagian dari agama mereka, kekafiran mereka, nukilan kejahilan dan kedustaan mereka. Awal mula kelompok ini muncul ketika berlepas diri dari Zaid bin Ali bin Al Husain, di saat Zaid memuji Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ‘anhuma. Sejak munculnya hingga sekarang, kaum muslimin mendapatkan malapetaka dan gangguan dari Rafidhah. Tak luput citra Islam dirusak oleh mereka. Betapa banyak sisi keserupaan antara Yahudi dengan Rafidhah.

Tiada ulasan berkaitan kitab ini
Tulis Ulasan
BadExcellent
© 2020 Darulkitab is wholly owned by DKBooks Resources. All Rights Reserved. Designed By Abu Nu'man

My Cart